Skip to main content

سرویس محصول

در صورتی که بخواهید لیست محصولات شما به بازاریابان نمایش داده شود یا برای دسته‌بندی‌ها و محصولات مختلف پورسانت‌های متفاوتی را از طریق پنل کاربری اعمال کنید؛ نیاز است که محصولات فروشگاه خود را درون‌ریزی کنید. می‌توانید از طریق پیاده‌سازی وب سرویس یا از طریق ست کردن وب هوک  این کار را انجام دهید.

وب سرویس

پیش‌نیازها

برای استفاده، نیاز به ارسال Bearer توکن است. از طریق ارتباط با پشتیبانی می‌توانید توکن فروشگاه خود را دریافت کنید.

آدرس پایه ارسال درخواست‌ها

https://core.affili.ir/services/products

API محصولات

طبق توضیحات داده شده در جدول زیر، از API تعریف شده می‌توانید برای ایمپورت محصولات فروشگاه خود در افیلی استفاده کنید.

نوع عملیات نوع درخواست توضیحات uri
درون‌ریزی POST درون‌ریزی محصولات؛ می‌توانید حداکثر ۱۰۰۰ محصول را در هر بار فراخوانی سرویس  درون‌ریزی کنید. برای بروزرسانی هم می‌توانید از همین وب سرویس استفاده کنید. /import

درون‌ریزی محصولات

آدرس ارسال درخواست
POST https://core.affili.ir/services/products/import
قالب درخواست درون‌ریزی
{
 "products": [
 	object (Product),
  ...
 ]
}
پارامترها
نام اجباری توضیحات
products بلی

Array of Product Object

لیست محصولات


وب هوک

کافی است API‌ای با قالب پاسخی مطابق زیر آماده کرده و در اختیار پشتیبانی قرار دهید. تا کار ست کردن وب هوک توسط پشتیبانی برای فروشگاه شما انجام شود.

{
 "data": {
  "products": [
    object (Product),
   ...
  ]
 },
 "meta": {
  "page": object (Page)
 }
}

پارامترها

products

Product Object

لیست محصولات فروشگاه

page

Page Object

اطلاعات مربوط به صفحه دریافتی شامل شماره صفحه، تعداد آیتم‌ها در هر صفحه و ...

اعمال فیلتر

پیاده‌سازی بخش فیلتر نیازمند پیروی از قوانینی است که در ادامه به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱- قابلیت اعمال فیلتر روی تمامی آیتم‌‌های آبجکت محصول و دسته‌بندی باید فعال باشد.

۲- برای اعمال فیلتر روی مقادیر old_price ،price و last_update که می‌توانند به صورت بازه‌ای از مقادیر باشند؛ از پیشوند _min برای تعریف پارامتر ارسالی حداقل و از پیشوند _max برای تعریف پارامتر ارسالی حداکثر استفاده می‌شود. به طور مثال برای اعمال فیلتر روی قیمت محصول در صورتی که پارامتر min_price از سمت افیلی ارسال شود به معنای فیلتر محصولاتی است که قیمت آنها بزرگتر مساوی مقدار پارامتر min_price باشد. برای پارامتر max_price هم به طور مشابه منظور فیلتر محصولاتی است که قیمت آنها کمتر مساوی مقدار پارامتر max_price باشد.

صفحه‌بندی

برای پیمایش در صفحات از پارامتر  page  برای ارسال شماره صفحه مدنظر و از پارامتر  per_page  برای تعیین تعداد محصولات هر صفحه استفاده می‌شود.


موجودیت‌ها

product

قالب JSON

{
 "pid": string,
 "name": string,
 "url": string,
 "price": double,
 "old_price": double,
 "in_stock": boolean,
 "images": [
  string,
  ...
 ],
 "categories": [
  object (Category)
 ],
 "created_at": dateTime,
 "updated_at": datetime
}

پارامترها

pid

String

شناسه یکتای محصول در وبسایت فروشگاه

name

String

نام محصول

url

String

آدرس صفحه محصول در وبسایت فروشگاه

price

Double

قیمت محصول

old_price

Double

قیمت قدیمی محصولی؛ در صورتی که محصول قیمت قدیمی ندارد مقدار این پارامتر برابر با null می‌شود.

in_stock

Boolean

وضعیت موجود بودن محصول؛ که می‌تواند یکی از مقادیر 0، 1، true یا false را داشته باشد.

images

Array

آرایه‌ای از آدرس عکس‌های محصول

categories

Array of Category Object

لیست دسته‌بندی‌های محصول

created_at

DateTime

تاریخ ایجاد محصول

updated_at

DateTime

تاریخ آخرین بروزرسانی محصول

Category

قالب JSON

{
 "cid": string,
 "name": string,
 "url": string,
 "parent_cid": string,
 "is_primary": boolean
}

پارامترها

cid

String

شناسه یکتای دسته‌بندی در وبسایت فروشگاه

name

String

نام دسته‌بندی

url

String

آدرس صفحه دسته‌بندی در وبسایت فروشگاه

parent_cid

String

دسته والد؛ در صورتی که دسته‌بندی، دسته والد ندارد مقدار این پارامتر برابر با null می‌شود.

is_primary

Boolean

دسته‌بندی شاخص؛ در صورتی که این دسته‌بندی، دسته‌بندی شاخص محصول است مقدار این پارامتر برابر با ۱ یا true و در غیر این صورت برابر با ۰ یا false می‌شود.

Page

قالب JSON

{
 "current": integer,
 "per": integer,
 "last": integer,
 "total": integer
}

پارامترها

current

Integer

شماره صفحه فعلی

per

Integer

تعداد محصولات در هر صفحه، مقدار این پارامتر می‌تواند حداکثر ۱۰۰۰ باشد.

last

Integer

شماره آخرین صفحه

total

Integer

تعداد کل محصولات